Cap. 1. 1 L’agricoltura di precisione

njpòbò

 

d+i

 

 

vjmèikubgè